Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Juokingi tostai

Juokingi tostai

Egzamino metu vienas profesorius paklausė, kur yra širdis. Studentas atsakė: – Krūtinės ląstoje. – Niekų paistymas,- susiraukė profesorius. – Kaip galima sėsti prie egzaminų stalo, nežinant, kad širdis yra širdies maišelyje. – Atsiprašau, pone profesoriau,- nenorėjo nusileisti studentas. – Jeigu manęs kas nors paklaustų, kur jus šiuo metu esate, kaip aš turėčiau atsakyti: ar jūs […]

Juokingi tostai

Eina žmogus gatve ir visą laiką pliauškina delnais. – Ką čia tamsta veiki? – susidomėjęs paklausė praeivis. – Vaikau krokodilus. – Bet juk čia nėra jokių krokodilų. – Todėl ir nėra, kad juos išvaikau. Staiga beprotis gatvėje ėmė vaikyti žmones. Jį sugavo ir nuvedė į policiją. Atvestasis tuojau nurimo ir grįžo jam sveikas protas. Policijos […]

Juokingi tostai

Tai atsitiko Turkijoje ar Irake, o gal kitoje valstybėje… Gerai neprisimenu. Bet tai nesvarbu… Tos šalies galva surengė iškilmingus pietus kitos šalies valdovo garbei. Staiga prie vieno pasiuntinio prieina šalies šeimininkas ir klausia: – Pone pasiuntiny, ko jūs toks susikrimtęs? Kuo nors neįtikome? – Jūsų kilnybe, pavogė mano auksinį laikrodį! – pasiskundė pasiuntinys. – Gal […]

Juokingi tostai

Vienas senis niekaip negalėjo prie elektros priprasti. ”Tikriausiai kažkur yra dagtis ir žibalą degina” – galvojo jis. Tik kaip ji užsidega nesuprato. Kartą vakare nutarė lempą užgesinti. Užlipo ant taburetės ir ėmė pūsti į ją. Pūtė, pūtė, net galva apsisuko, o šviesa negęsta. Supyko senis ir trenkė per lemputę lazda. Tad išgerkim už tai, kad […]

Juokingi tostai

Vienas amerikietis, paklaustas kas yra laisvė, atsakė: – Laisvė – tai galimybė veikti ką nori, nekreipiant dėmesio į nieką, išskyrus: žmoną, policiją, šefą, draudimo įstaigą, federalinę valdžią, vietinę valdžią ir kaimynus. Tad pakelkime taures už laisvę!

Juokingi tostai

Atėjo keturiolikmetė mergaitė prie berželio ir sako: – Berželi, išskleisk tiek lapelių, kiek aš padariau nuodėmėlių. Susiūbavo berželis ir išskleidė porą lapelių. Atėjo šešiolikmetė ir pasakė tą patį. Susiūbavo berželis ir lapeliais pasipuošė viena šakelė. Atėjo aštuoniolikmetė ir paprašė beržo to paties. Susiūbavo, suošė berželis ir visas pasipuošė lapeliais. Tad pakelkime taures už tas mergeles, […]

Juokingi tostai

Mokytoja kreipiasi į klasę: – O dabar, vaikučiai, sugalvokite sakinį, kuriame būtų žodžiai: „tikriausiai“ ir „nes“. Tuojau pakyla Onutės ranka. Mokytojai leidus, ji sako: – Tikriausiai lis, nes atslenka didelis juodas debesys. – Labai gerai! – pagiria mokytoja. – O dabar tu, Petriuk, pasakyk sakinį su duotaisiais žodžiais. – Senelė pasiėmė laikraštį, – atsakė mokinukas. […]

Juokingi tostai

Kai merginai 20 – ji karšta, kaip ugnis. Kai 25 – gudri, kaip gyvate. Kai 30 – išvažinėta, kaip Europa. Kai 35 – užmiršta, kaip Antarktida. Tad išgerkim už tai, kad ir ten kartais užklystų kokia nors ekspedicija.

Juokingi tostai

Įstaigos pobūvyje, į kurį darbuotojai atvyko su žmonomis, viena ponia klausia stalo kaimyno: – Ar jūs esate mano vyro viršininkas? – Ne, malonioji ponia. – Tuomet prašau tuojau pat atitraukti ranką nuo mano kelių. Siūlau tostą už viršininkus, kuriems paprastai leidžiama ir tai, kas neleidžiama kitiems.

Juokingi tostai

Du kvailiai išėjo pasivaikščioti. Jiedu priėjo kryžkelę. Vienas patraukė kairėn, kitas dešinėn. Po kurio laiko kvailiai susitiko kalno papėdėje. Vienas kažką laiko sugniaužęs rankoje. – Ką tu čia turi? – susidomėjo antrasis. – Spėk! – siūlo pirmasis. – Paukščiuką. – Ne. – Gėlytę. – Irgi ne. – Dabar žinau. Tu laikai arklį. Pirmasis truputį pragniaužia […]

Juokingi tostai

Susitiko du vagys: jaunas ir senas. Senasis sako: – Jeigu tu įlipsi į medį ir iš tupinčio paukščio pavogsi šešis kiaušinius, tuomet tu būsi lygiavertis kompanionas su manimi. Jaunasis vagis nusimetė drabužius ir tarsi gyvatė įsliuogė į medį. Ištiesė ranką į paukščio lizdą, bet tuo metu paukštis pabudo ir garsiai riktelėjo. Jaunasis vagis grįžo tuščiomis […]

Juokingi tostai

Madridas. Žymus toreadoras, nukentėjęs paskutinėje koridoje, visas subintuotas išeina iš ligoninės. – Atkeršysiu! – iškošė jis pro dantis susirinkusiems gerbėjams. Subintuotasis įeina į taverną. Minia jį lydi. Jis sėda prie stalo ir valdovo gestu pakviečia padavėją. Šiam priėjus, sako: – Keršto valanda išmušė! Jautienos kepsnį! Tad pakelkime taures už kepsnį, kurį mūsų mieloji šeimininkė štai […]

Juokingi tostai

Gyveno dinozaurų šeima. Karta vyras žmonelei sako mmmm..? O žmona sako neeaaa… Po kiek laiko vyras vėl žmonai mmmm..? O žmona neaaa… Dinozauras supykęs sėdėjo porą valandų, žiūrėjo televizorių, pavalgė ir vėl žmonai mmmMMM..?! O žmona neaa… Taip ir išmirė dinozaurai. Tad išgerkime už tai, kad neišmirtų ir žmonės.

Juokingi tostai

Vienas bankininkas buvo apkaltintas sukčiavimu stambiu mastu. – Blogi reikalai, – pasakė jam advokatas, – gresia mažų mažiausiai penketas metelių. – Daryk viską, kad gaučiau metus, – prašo bankininkas, – pinigų nepagailėsiu. Advokatas spaudžia visais pedalais, ir bankininkas nuteisiamas vieneriems metams laisvės atėmimo. Išėjęs iš kalėjimo bankininkas surengė didžiulę puotą tiems, kurie stengėsi jam padėti […]

Juokingi tostai

Malonus, gerai išauklėtas inspektorius kreipiasi i gražią merginą, kurią moko vairuoti automobilį. – Ar jums kas nors sakė, kad jūsų akys didelės, tamsios kaip migdolai ir nuostabiai žavingos? – Be abejo, daug kas sakė! – nusišypsojo mergina. – Tai kodėl, po šimts velnių, jūs tomis didelėmis, tamsiomis kaip migdolai ir nuostabiomis akimis nežiūrite į kelio […]

Juokingi tostai

Gražios moters vyras, istorikas, profesorius, senovinių daiktų kolekcionierius išvyko į mokslinę ekspediciją. Vieną dieną pas profesoriaus žmoną atėjo meilužis. Jiems meiliai bekalbant, staiga suskambo durų skambutis. Žmona nusigąsta – tikriausiai vyras sugrįžta. Moteris greit sumoja ir meilužį pasiunčia vonios „taisyti“. Įeina ne vyras, o meilužis konkurentas. Bekalbant beulbant su antruoju ir vėl skambutis. Persigandusi šeimininkė […]

Juokingi tostai

Staiga mirė didžiulės firmos vienas iš savininkų. Rytą jis atėjo į darbą, o dabar štai jau karste. Tardytojas apklausinėja vienintelę liudininkę – sekretorę, tą ankstų rytą mačiusią savo viršininką. – Prašom papasakoti viską, ką žinote, – pasakė Temidės tarnas, pasiruošęs užrašyti kiekvieną svarbią detalę. – Pone tardytojau, – atsiduso jauna, dailutė panelė aukštai permesdama kojytę […]